تقویم حصیری

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح تخت جمشید

کد : 113

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح سنتی

کد : 112

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح گل و شمعدان

کد : 111

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح 4 قل

کد : 116

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح وان یکاد

کد : 115

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح تخت جمشید

کد : 114

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح آیت الکرسی

کد : 119

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح 4 قل

کد : 118

تقویم دیواری حصیری هدایای تبلیغاتی داتیس

تقویم حصیری

طرح و ان یکاد

کد : 117

طراحی و چاپ انواع عکس و نوشته و تبلیغات بر روی تقویم حصیری پذیرفته میشود.

حداقل تیراژ تقویم 200 عدد می باشد و تعداد پایین تر از این تعداد %10 به مبلغ کل اضافه خواهد شد.